EFS WER

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

                                        

Dnia 16.06.2021 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia –Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim w Lublinie o powierzenie grantu  nr COVID-19.02.03.45  w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na kwotę  16.628,08 zł.

Projekt będzie realizowany przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Dom Pomocy Społecznej w Żułowie.                                                                                    

"Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej"

W dniu 03.03.2021  została podpisana umowa  o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pomiędzy Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach  a Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Czytaj więcej: "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19...

"Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach dnia 27.08.2020 roku złożyło wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

    Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

"Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej"

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach dnia 22.07.2020 roku złożyło wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Czytaj więcej: "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19...