"Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej"

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach dnia 22.07.2020 roku złożyło wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W wyniku weryfikacji i oceny dokonanej  przez komisję, wniosek został oceniony pozytywnie oraz został wybrany do udzielenia grantu uzyskując wymaganą liczbę punktów i spełniając wymagane kryteria.

Dnia 25.08.2020 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, podpisało umowę z Grantodawcą Województwem Lubelskim o udzielenie grantu w/w projektu. Wartość udzielonego grantu wynosi 328.799,50 zł

Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Dom Pomocy Społecznej w Żułowie. Zakres otrzymanego wsparcia będzie obejmował utworzenie 5 izolatek oraz 2 pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników, którzy w sytuacji wystąpienia zakażenia COVID-19 będą opiekować się odizolowanymi pensjonariuszkami, by nie narażać na zakażenie rodzin.  W tym celu zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia i  sprzętu do izolatek, miejsc noclegowych dla personelu oraz do stanowisk pracy dla personelu DPS. Ponadto zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkankami,  dla osób faktycznie wykonujących pracę w warunkach epidemii, obciążonych ryzykiem własnego zachorowania

Celem głównym udzielonego wsparcia  jest Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i wsparcie  Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w czasie pandemii poprzez utworzenie izolatek.

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i wsparcie  personelu Domu Pomocy Społecznej w  Żułowie poprzez doposażenie stanowisk pracy oraz wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia w  formie dodatków.

Grupę docelową otrzymanego wsparcia stanowią mieszkanki, pracownicy, wolontariusze Domu Pomocy Społecznej w Żułowie

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy. Dom Pomocy Społecznej w Żułowie, jego mieszkanki pracownicy, wolontariusze mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Galeria fotografii