"Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach dnia 27.08.2020 roku złożyło wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

    Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W wyniku weryfikacji i oceny dokonanej  przez komisję, wniosek został oceniony pozytywnie oraz został wybrany do udzielenia grantu uzyskując wymaganą liczbę punktów i spełniając wymagane kryteria.

Dnia 15.10.2020 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o udzielenie grantu w/w projektu. Wartość udzielonego grantu wynosi 9 072,00 zł

Zadanie jest realizowane w okresie od 1 września  2020 r. do 31 grudnia 2020r. przez Warsztat Terapii Zajęciowej Żułowie.

Celem udzielonego wsparcia jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zakres otrzymanego wsparcia będzie obejmował  zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Grupę docelową otrzymanego wsparcia stanowią  pracownicy oraz uczestnicy w/w placówki.

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" pracownicy oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żułowie  mają  zapewnione poczucie bezpieczeństwa w okresie pandemii.