"Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej"

W dniu 03.03.2021  została podpisana umowa  o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pomiędzy Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach  a Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Wartość przyznanego grantu wynosi 54.560,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie 01.01.2021r. - 30.04.2021r. przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Dom Pomocy Społecznej w Żułowie.

 Ze środków grantu planujemy zakupić środki ochrony osobistej/indywidualnej niezbędne dla zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii tj.: maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, kombinezony i komplety ubrań  jednorazowe,  płyny do dezynfekcji rąk i  powierzchni, proszek do dezynfekcji ubrań i pościeli, mydło antybakteryjne.

Środki ochrony indywidualnej przeznaczone będą dla mieszkanek oraz pracowników i wolontariuszy pracujących w naszej placówce – zwiększą poczucie bezpieczeństwa niewidomych mieszkanek i pracowników oraz pozwolą  na bezpieczne wykonanie swoich obowiązków.