EFS RPOWL

Usługi Społeczne i Zdrowotne

„Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16 w ramach Działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Oś priorytetowa 11 włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”. W wyniku weryfikacji i oceny dokonanej  przez komisję Oceny Projektów projekt został oceniony pozytywnie oraz został wybrany do dofinansowania uzyskując wymaganą liczbę punktów i spełniając wymagane kryteria.

Czytaj więcej: „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie...