Zapytanie ofertowe nr 3 - 20.07.2016 r.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na przygotowanie projektu budowlanego remontu i likwidacji barier architektonicznych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Żułowie wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych (budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej, budynek Domu Nadziei),w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna kierujemy do Państwa zaproszenie do składania ofert.

Załączniki:

- Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie projektu budowlanego 20.07.2016 r. pdf.

- Oferta cenowa. pdf.

- Umowa. pdf.