Zapytanie ofertowe nr 1.05.2021 z dn. 28.05.2021 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na zadanie   pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.”  

Żułów 28.05.2021 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe. (pdf.)

zał.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (pdf.)

zał.2. Formularz ofertowy. (docx.)

zał.3. Projekt umowy. (pdf.)

zał.4. Klauzura informacyjna. (pdf.)

 

Odpowiedzi na pytania 1 (pdf.)

Odpowiedzi na pytania 2 (pdf.)