Zapytanie ofertowe nr 1.08.2020 z dn. 25.08.2020 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na „Zakup wyposażenia i sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.                                                                                                                                     
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie informuje, że w związku z obowiązkiem oznakowania działań związanych z realizacją projektu nastąpiła zmiana dokumentów dotyczących Zapytania ofertowego nr 1/08/2020 z dn. 25.08.2020 r. na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
Zmiana dotyczy umieszczenia logotypów na dokumentach - treść na żadnym dokumencie nie uległa zmianie.
Oferty dotyczące w/w Zapytania prosimy składać na nowych dokumentach zamieszczonych w aktualnych załącznikach.

Żułów 27.08.2020 r.

Nieaktualne załączniki:

Zapytanie ofertowe. (pdf.)

zał.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (pdf.)

zał.2. Formularz ofertowy. (docx.)

zał.3. Projekt umowy. (pdf.)

zał.4. Klauzura informacyjna. (pdf.)


Aktualne załączniki:

Informacja o zmianie dokumentów (pdf.)

Zapytanie ofertowe. (pdf.)

zał.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (pdf.)

zał.2. Formularz ofertowy. (docx.)

zał.3. Projekt umowy. (pdf.)

zał.4. Klauzura informacyjna. (pdf.)

 

 Odpowiedź na pytanie 1. (pdf.)

 Odpowiedzi na pytania 2. (pdf.)

 

Informacja z otwarcia ofert. (pdf.)