Zapytanie ofertowe nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcyjno – budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 13.2.06.2018 z dn. 29.08.2018 r. pdf.
zał.1. Formularz ofertowy. docx.
zał.2. Wykaz wykonywanych prac dla każdego zadania. docx.
zał.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. docx.
zał.4. Projekty budowlane. zip. (pdf.)
zał.5. Przedmiar robót. zip. (pdf.)
zał.6. Wzór umowy. (pdf.)
zał.7. Specyfikacja budynku WTZ. (pdf.)
zał.8. Klauzula informacyjna z art 13 RODO. (docx.)