Zapytanie ofertowe nr 13.2/04/2018 z dnia 04.07.2018 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcyjno – budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie: „Tryb konkurencyjny wyboru Wykonawcy” bez stosowania wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

Zapytanie ofertowe. pdf.
zał. 1. Formularz ofertowy. docx.
zał. 2. Wykaz wykonywanych prac dla każdego zadania. docx.
zał. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. docx.
zał. 4. Projekt budowlany. zip. (jpeg. pdf.)
zał. 5. Przedmiary robót. zip. (pdf.)
zał. 6. Wzór umowy. pdf.
zał. 7. Specyfikacje techniczne. zip.(pdf.)
zał. 8. Klauzula informacyjna z art 13 RODO. docx.