Dnia 16.06.2021 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia –Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim w Lublinie o powierzenie grantu  nr COVID-19.02.03.45  w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na kwotę  16.628,08 zł.

Projekt będzie realizowany przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Dom Pomocy Społecznej w Żułowie.