„Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16 w ramach Działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Oś priorytetowa 11 włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”. W wyniku weryfikacji i oceny dokonanej  przez komisję Oceny Projektów projekt został oceniony pozytywnie oraz został wybrany do dofinansowania uzyskując wymaganą liczbę punktów i spełniając wymagane kryteria.

Dnia 30.11.2017 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 165.478,75 zł, w tym kwota dofinansowania to 157.204,80 zł.

Projekt będzie realizowany od 03.06.2019roku do 31.12.2020 roku przez Dom Pomocy Społecznej pn. Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w Żułowie.

Celem głównym projektu jest  przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 15 osób starszych, niesamodzielnych z gminy Kraśniczyn oraz poprawa dostępności do usług społecznych użyteczności publicznej poprzez utworzenie klubu seniora. 

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

1. Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niesamodzielnych z Gminy Kraśniczyn.

2. Zwiększenie aktywności fizycznej osób starszych niesamodzielnych z Gminy Kraśniczyn.

3. Zwiększenie integracji społecznej i więzi społecznych osób starszych niesamodzielnych z Gminy Kraśniczyn.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 15 osób starszych z gminy Kraśniczyn w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn, należących do grup osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada przeprowadzenie czterech bloków tematycznych zajęć:

1. Zajęcia aktywizujące i terapeutyczne.

2. Zajęcia z  poradnictwa psychologicznego.

3. Zajęcia z edukacji zdrowotnej oraz kultury fizycznej.

4. Zajęcia z kulturo terapii.

Działania, które będą realizowane w projekcie pozwolą na zwiększenie możliwości korzystania z usług społecznych w zakresie pracy nad usamodzielnieniem się, rehabilitacji społecznej osób starszych i niesamodzielnych w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielności społecznej.

Dzięki projektowi powstanie nowa forma wsparcia skierowana do osób starszych i niesamodzielnych z gminy Kraśniczyn - Klub Seniora - Koło Aktywizacji Społecznej.

Projekt obejmuje świadczenie usług o charakterze profilaktycznym poprzez organizację poradnictwa, terapii, edukacji i innych usług skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Będą także świadczone usługi o charakterze interwencyjnym służące zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w formie zajęć rehabilitacyjnych i wsparcia psychologicznego.