Zmiana treści zapytania ofertowego nr 13.2/03/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:


Termin został wydłużony do dnia 04.06.2018 r. do godz. 1000.
Zmianie uległ również termin otwarcia ofert, który nastąpi 04.06.2018r. o godz. 1100.


Ponadto:
1. Dokonano zmian w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wydłużono terminy wykonania zamówienia - poszczególnych zadań.
3. Dokonano zmian w warunkach udziału w postępowaniu.
4. Dokonano zmian w wykazie oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5. Dokonano zmian w opisie sposobu obliczania ceny.
6. Dokonano zmian w opisie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
7. Dokonano zmian w informacjach o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Dokonano zmian w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
9. Usunięto załącznik nr 1a.
10.Dokonano zmian w załączniku nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
11.Dokonano zmian w załączniku nr 6 - Wzór umowy.


DO OGŁOSZENIA DOŁĄCZONO ZAKTUALIZOWANE:
- Zapytanie ofertowe 13.2/03/2018 z dnia 27.04.2018 r. zaktualizowane. pdf.
- zał. nr 1 - Formularz ofertowy zaktualizowany. docx.
- zał. nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zaktualizowany. docx.
- zał. nr 6 - Wzór umowy zaktualizowany. pdf.