Zapytanie ofertowe nr 13.2/03/2018 - 27.04.2018 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcyjno – budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie: „Tryb konkurencyjny wyboru Wykonawcy” bez stosowania wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami.

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe. pdf.

- zał. 1   Formularz ofertowy. docx.

- zał. 1a Tabela kosztów na poszczególne zadania. docx.

- zał. 2   Wykaz wykonanych prac dla każdego zadania. docx.

- zał. 3 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. docx

- zał. 4   Projekt budowlany. zip.(jpeg. pdf.)

- zip.(pdf.)

- zał. 6  Wzór umowy. pdf.

- zał. 7  Specyfikacje techniczne. zip.(pdf.)

- zał. 8  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. docx.