Zapytanie ofertowe nr 1 - 14.07.2016 r.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na przygotowanie studium wykonalności dla projektu obejmującego wsparcie infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług społecznych w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, kierujemy do Państwa zaproszenie do składania ofert.

Załączniki:

- Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności 14.07.2016r. pdf.

Oferta. pdf. 

Umowa. pdf.