Zapytanie ofertowe nr 1.06.2021 z dn. 17.06.2021 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na   „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.”

                                                                                          Z poważaniem

Teresa Borczon - Pełnomocnik

Załączniki:

Zapytanie ofertowe. (pdf.)

zał.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (pdf.)

zał.2. Formularz ofertowy. (docx.)

zał.3. Projekt umowy. (pdf.)

zał.4. Klauzura informacyjna. (pdf.)

 

Odpowiedzi na pytania 1. (pdf.)

Odpowiedzi na pytania 2. (pdf.)