Informacja o wyniku postępowania nr 1.08.2020 z dn. 28.08.2020 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje  o wyniku postępowania nr 1/08/2020 z dn.25.08.2020r. na „Zakup wyposażenia i sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej w Żułowie w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania nr 1.8.02.2020. (pdf.)