Informacja o wynikach postępowania nr 11.2.07.2019 z dn. 20.11.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach dziękując za złożoną ofertę przesyła w załączeniu informację o rozstrzygnięciu postępowania nr 11.2/07/2019 z dnia 20.11.2019 r. na dostawę materiałów do zajęć Robótek ręcznych i tkactwa dla zadania zatytułowanego „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”, w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś priorytetowa Włączenie społeczne, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania nr 11.2.07.2019. (pdf.)