Zapytanie ofertowe nr 1.11.2019 z dn. 05.11.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej pn. „Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet” w Żułowie, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS w Żułowie w budynku pn. Dom Nadziei poprzez: budowę instalacji odgromowej i instalacji służącej do usuwania dymu z klatek schodowych z montażem drzwi p.poż.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe. (pdf.)

zał.1.Formularz ofertowy . (docx.)

zał.2. Wykaz wykonywanych prac. (docx.)

zał.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. (docx.)

zał.4. Projekt budowlany. (zip.), (pdf.)

zał.5. Przedmiar robót. (pdf.)

zał.6. Wzór umowy. (pdf.)

zał.7. Klauzula informacyjna z art 13 RODO. (docx.)

zał.8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. (pdf.)