Informacja o wynikach postępowania nr 11.2.04.2019 z dn. 10.10.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr  11.2/04/2019 z dnia 10.10.2019 r. na usługę wyżywienia (przygotowania i dostawy obiadów) dla Uczestników/-czek Projektu dla zadania zatytułowanego „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”, w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś priorytetowa Włączenie społeczne, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania nr 11.2.04.2019. (pdf.)