Zapytanie ofertowe nr 11.2/05/2019 z dnia 10.10.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin, zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów do zajęć (Podstawa Obsługi Komputera dla zadania zatytułowanego Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”, w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś priorytetowa Włączenie społeczne, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe. (pdf.)

zał.1. Opis przedmiotu zamówienia. (pdf.)

zał.2. Formularz ofertowy. (docx.)

zał.3. Projekt umowy. (pdf.)

zał.4. Klauzura informacyjna. (docx.)