Zapytanie ofertowe nr 11.2/04/2019 z dnia 10.10.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach  zaprasza na przedstawienie oferty dotyczącej usługi wyżywienia (przygotowania i dostawy obiadów) dla  Uczestników/-czek Projektu. dla zadania zatytułowanego „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”, w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś priorytetowa Włączenie społeczne, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe. (pdf.)

zał.1. Formularz ofertowy. (docx.)

zał.2. Projekt umowy. (pdf.)

zał.3. Klauzura informacyjna. (docx.)