Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r. na wykonanie prac modernizacyjnych budowlano – konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie” działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

- Informacja o wynikach postępowania (pdf.)

- Protokół wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego nr 13.2/06/2018 z dnia 29.08.2018 r. (pdf.)