Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie...

 

10.05.2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych" obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
pomiędzy Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie a Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. 

Projekt będzie realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Żułowie
pn."Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych dla Niewidomych Kobiet". Projekt ma charakter inwestycyjno-szkoleniowy.
Komponent inwestycyjny dotyczy: rozbudowy i modernizacji istniejącego dwukondygnacyjnego budynku, który będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie, w tym osób z dysfunkcją narządu wzroku i w nim DPS będzie świadczyć usługi wspomagające (zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne; podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców) oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do świadczenia nowych usług wspomagających dla niepełnosprawnych mieszkańców oraz personelu DPS. W ramach komponentu szkoleniowego przewidziane są dla personelu pracującego bezpośrednio z mieszkankami DPS i kadry administracyjnej szkolenia, kursy, studia podyplomowe oraz wizyty studyjne w celu poszerzenia zakresu i świadczenie nowych usług wspomagających dla podopiecznych.

www.programszwajcarski.gov.pl