DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUŁOWIE

ogłasza nabór uczestników w ramach projektu

„Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie

klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i  zdrowotne, w okresie od 03.06.2019 r. do 31.12.2020 r. i  obejmuje swoim zasięgiem obszar gminy Kraśniczyn.

Głównym realizatorem projektu jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach/Dom Pomocy Społecznej w Żułowie pn. Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet a Partnerem jest gmina Kraśniczyn.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 15 osób starszych, niesamodzielnych (w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn) z  gminy Kraśniczyn oraz poprawa dostępności do usług społecznych użyteczności publicznej poprzez:

Utworzenie Klubu Seniora – Koło Aktywizacji Społecznej.

Uczestnicy Klubu Seniora:

- miejsce zamieszkania na terenie gminy Kraśniczyn,

- wiek uczestnika 60+,

- osoby niesamodzielne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Za udział w zajęciach Klubu Seniora Uczestnicy otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Zajęcia odbywać się będą według ustalonego harmonogramu, w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Żułowie.

Wnioskodawca zobowiązuje się do:

- bezpłatnego transportu samochodowego Uczestników Projektu z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia wsparcia,

- zapewnienia Uczestnikowi (w dniu udzielenia wsparcia) bezpłatnych obiadów i  serwisu kawowego,

- objęcia Uczestników Projektu ubezpieczeniem NNW w okresie świadczenia wsparcia.

Projekt obejmuje wsparcie w trzech obszarach: aktywność społeczna, aktywność fizyczna oraz integracja i więzi społeczne. Zajęcia będą prowadzone w czterech blokach tematycznych:

1. Zajęcia aktywizująco-terapeutyczne:

a) zajęcia plastyczne,

b) zajęcia robótek ręcznych i tkactwa,

c) zajęcia z rękodzieła,

d) zajęcia z ceramiki,

e) zajęcia kulinarne z elementami zdobienia stołów oraz nauka czynności dnia codziennego,

f) zajęcia z podstawy obsługi komputera.

2. Zajęcia z edukacji zdrowotnej i kultury fizycznej.

3. Zajęcia z poradnictwa psychologicznego:

a) poradnictwo psychologiczne – trening integracyjny,

b) grupowe poradnictwo psychologiczne,

c) indywidualne poradnictwo psychologiczne.

4. Zajęcia z kulturoterapii:

a) zajęcia kulturalne - wyjścia do kin i teatrów,

b) zajęcia z kulturoterapii.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie odpowiednich dokumentów (formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami) i  złożenia ich w: Domu Pomocy Społecznej w Żułowie lub Urzędzie Gminy w  Kraśniczynie lub przesłanie pocztą/kurierem na adres głównego Biura Projektu - Dom Pomocy Społecznej pn. Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet, Żułów 13, 22-310 Kraśniczyn. W  przypadku przesłania dokumentów pocztą/kurierem obowiązuje termin nadania/stempla pocztowego.

Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami i Regulaminem Projektu jest dostępny, do pobrania na stronie internetowej Partnera Wiodącego Projektu: http://www.dpsdomnadziei.pl/ oraz stronie internetowej Partnera Projektu http://www.krasniczyn.lubelskie.pl. Można się także z nim zapoznać lub pobrać wydruk w Domu Pomocy Społecznej w Żułowie lub Urzędzie Gminy Kraśniczyn.

Nabór trwa do 31 sierpnia 2019 roku, o uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne.

Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w ciekawych zajęciach Klubu Seniora. Z  radością czekamy na spotkanie w pięknym Żułowie.

 

 Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy. (docx.)

- zał. 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie. (docx.)

- zał. 2 Oświadczenie Kandydata do projektu. (docx.)

- zał. 3 Oświadczenie Uczestnika Projektu. (docx.)

- Regulamin Projektu Klub Seniora - Koło Aktywizacj Społecznej. (pdf.)

- Ulotka informacyjna. (pdf.)

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej w Żułowie,

Żułów 13, 22-310 Kraśniczyn i pod numerem telefonu 82  577  55 86.