„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”

                  

 

 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2. Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 października 2017 roku, nasz wniosek został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania uzyskując wymaganą liczbę punktów i spełniając wymagane kryteria.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2.061.815,84 zł, w tym kwota dofinansowania UE to: 1.752.543,29 zł, oraz kwota dofinansowania z PFRON to: 206 181,56 zł. Wkład własny TONOS: 103 090,79 zł.

Projekt będzie realizowany do 30. IV. 2020 roku przez Dom Pomocy Społecznej pn. „Zakład  Opiekuńczo-Rehabilitacyjny  dla Niewidomych Kobiet w Żułowie”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług społecznych na terenie gminy Kraśniczyn w zakresie rehabilitacji, integracji społecznej i poprawy zdolności do zatrudnienia.

Grupę docelową projektu będą tworzyły pełnoletnie osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie z terenu gminy Kraśniczyn.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poddanie istniejącej infrastruktury całkowitemu dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, co przyczyni się do poprawy jakości oferowanych usług społecznych.

Działania, które będą realizowane w projekcie pozwolą na zwiększenie możliwości korzystania z usług społecznych w zakresie pracy nad usamodzielnieniem się, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielności społecznej.

Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań ułatwiających opiekę i samodzielne poruszanie się niepełnosprawnych podopiecznych oraz usunięcie istniejących barier architektonicznych.

Realizacja zadań ma na celu usprawnienie korzystania i rozszerzenie oferowanych usług społecznych w gminie Kraśniczyn o Koło Aktywizacji Społecznej. Będzie to nowa forma wsparcia skierowana do potrzebujących osób niepełnosprawnych z gminy Kraśniczyn.

Projekt obejmuje świadczenie usług o charakterze profilaktycznym poprzez organizację poradnictwa, terapii, edukacji i innych usług skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Będą także świadczone usługi o charakterze interwencyjnym służące zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w formie zajęć rehabilitacyjnych i wsparcia psychologicznego.

Galeria fotografii